TCS34725 színérzékelő

 

 Adatlap (IC) PDF :  Itt!

Modul PDF: Itt!

TCS34725 színérzékelő 
Másik típus amivel itt nem foglalkozunk: ISL29125 

 

 

 

Eszközcím = 0x29

 

3. Regiszterek és használatuk

 

Beállító regiszter beállítása

A TCS3472-t adatrekordok és egy soros interfészen keresztül elérhető parancsregiszter vezérli és felügyeli. Ezek a regiszterek számos vezérlési funkciót biztosítanak, és az ADC-konverziók eredményeinek meghatározásához olvashatók. A regiszterkészletet a 3. táblázat tartalmazza.
Adatlap: 13. oldal.
Egy adott nyilvántartáshoz való hozzáférés mechanizmusa a használt protokolltól függ. Lásd az I2C fejezetet protokollokat az előző oldalakon. Általában véve először a COMMAND regisztert írja le, hogy megadja a konkrét ellenőrző-állapot-adatregiszter a következő olvasási / írási műveletekhez.
Az adatfolyamban a színátalakító címének a <7:1> biteken és a <0> biten az R/!W megadása után kell megadni, hogy a 20 regiszter közül melyikkkel akarunk kommunikálni. Ezt a kiválasztó utasítást nevezzük "Command Code"-nek, regiszterét pedig "COMMAND" regiszternek. A COMMAND regiszternek nincs címe, értelemszerűen az első adatok neki szólnak.
Register Set

The TCS3472 is controlled and monitored by data registers and a command register accessed through the serial interface. These registers provide for a variety of control functions and can be read to determine results of the ADC conversions. The register set is summarized in Table 3.

The mechanics of accessing a specific register depends on the specific protocol used. See the section on I2C protocols on the previous pages. In general, the COMMAND register is written first to specify the specific control-status-data register for subsequent read/write operations.

 

CÍM REGISZTER NEVE R/W REGISZTER FUNKCIÓJA RESET
COMMAND W A regiszter címét adja meg
(Specifies register address)
0x00
0x00 ENABLE R/W Engedélyezi az állapotokat és a megszakításokat
(Enables states and interrupts)
0x00
0x01 ATIME R/W RGBC idő
(RGBC time)
0xFF
0x03 WTIME R/W Várakozási idő
(Wait time)
0xFF
0x04 AILTL R/W Fényerősség (fehér szín) megszakítás alacsony küszöb alacsony bájtja
(Clear interrupt low threshold low byte)
0x00
0x05 AILTH R/W Fényerősség (fehér szín) megszakítás alacsony küszöb magas bájtja
(Clear interrupt low threshold high byte)
0x00
0x06 AIHTL R/W Fényerősség (fehér szín) megszakítás magas küszöb alacsony bájtja
(Clear interrupt high threshold low byte)
0x00
0x07 AIHTH R/W Fényerősség (fehér szín) megszakítás magas küszöb magas bájtja
(Clear interrupt high threshold high byte)
0x00
0x0C PERS R/W Megszakítási érzékenység (hányszor érzékelt eltérést) 
(Interrupt persistence filter)
0x00
0x0D CONFIG R/W Konfiguráció
(Configuration)
0x00
0x0F CONTROL R/W Ellenőrzés
(Contro)
0x00
0x12 ID R Eszköz azonosító
(Device ID)
ID
0x13 STATUS R Eszköz állapota
(Device status)
0x00
0x14 CDATAL R Adatok fehér alacsony bájt
(Clear data low byte)
0x00
0x15 CDATAH R Adatok nagy bájt törlése
(Clear data high byte)
0x00
0x16 RDATAL R Piros adat alacsony bájt
(Red data low byte)
0x00
0x17 RDATAH R Piros adat magas byte
(Red data high byte)
0x00
0x18 GDATAL R Zöld adatok alacsony byteGreen adatok alacsony byte
(Green data low byte)
0x00
0x19 GDATAH R Green data high byte
(Zöld adat magas byte)
0x00
0x1A BDATAL R Blue data low byte
(Kék adat alacsony bájt)
0x00
0x1B BDATAH R Kék adat magas byte
(Blue data high byte)
0x00

 


 

3.1.  "COMMAND" regiszter

 

Parancsregiszter (Dok.: 14. old.)

A parancsregiszter meghatározza a célregiszter címét a jövőbeli írási és olvasási műveletekhez.
Command Register

The command register specifies the address of the target register for future write and read operations.

 

  7 6 5 4 3 2 1 0  
Command CMD TYPE ADDR/SF ---

 

MEZŐ
FIELD
BITEK
BITS
LEÍRÁS
DESCRIPTION
CMD 7 Válassza ki a parancsregisztert. A COMMAND regiszter címzéséhez 1-et kell írni.
Select Command Register. Must write as 1 when addressing COMMAND register.
TYPE 6:5 Kiválasztja a következő adattovábbítás során követendő tranzakció típusát:
Selects type of transaction to follow in subsequent data transfers
FIELD VALUE INTEGRÁCIÓS IDŐ:
INTEGRATION TIME
00 Ismételt bájtprotokoll tranzakció
Repeated byte protocol transaction
01 Automatikus növekedésű protokollú tranzakció
Auto-increment protocol transaction
10 Fenntartva - Ne használja
Reserved — Do not use
11 Speciális funkció - Lásd az alábbi leírást
Special function — See description below
A bájt protokoll ismételten elolvassa ugyanazt a regisztert minden egyes adathozzáférés esetén. A blokk protokoll automatikusan növekszik az egymást követő bájtok olvasásához.
Byte protocol will repeatedly read the same register with each data access. Block protocol will provide auto-increment function to read successive bytes.
ADDR/SF 4:0 Cím mező / speciális funkciómező. A tranzakció típusától függően, lásd fent, ez a mező egy speciális függvényparancsot ad meg, vagy kiválasztja a specifikus vezérlő-állapot-adatregisztert a következő olvasási és írási tranzakciókhoz. Az alább felsorolt mezők értékei csak a speciális funkcióparancsokra vonatkoznak:
Address field/special function field. Depending on the transaction type, see above, this field either specifies a special function command or selects the specific control-status-data register for subsequent read and write transactions. The field values listed below only apply to special function commands:
FIELD VALUE KAPOTT ÉRTÉK
READ VALUE
00110 Fehér (fényerősség) csatorna megszakítás
Clear channel interrupt clear
más
other
Fenntartva - Ne írjon
Reserved — Do not write
A fehér csatorna (fényerősség) megszakítás és függőben levő megszakítás visszaállítása alapállásra.
The Clear channel interrupt clear special function clears any pending interrupt and is self-clearing.

 

3.2. "Enable" regiszter

 

Enable (engedélyező) regiszter (0x00)  (Dok.: 15. old.)

Az Enable regiszter elsősorban a TCS3472 készülék be- és kikapcsolására, valamint a funkciók és megszakítások engedélyezésére szolgál az 5. táblázatban látható módon.
Enable Register (0x00)

The Enable register is used primarily to power the TCS3472 device on and off, and enable functions and interrupts as shown in Table 5.

 

  7 6 5 4 3 2 1 0  
ENGEDÉLYEZÉS
ENABLE
Fenntartott
Resetved
AIEN WEN Fenntartott
Resetved
AEN PON Address
0x00

 

FIELD BITS DESCRIPTION
Reserved 7:5 Fenntartott. Értéke=0
Reserved. Write as 0.
AIEN 4 RGBC megszakítás engedélyezése. Megvalósulásához az RGBC megszakítái feltételnek teljesülni kell, vagyis ezzel a bittel (AIEN=1) csak engedélyezzük. 
RGBC interrupt enable. When asserted, ermits RGBC interrupts to be generated.
WEN 3 Várakozás engedélyezése. Ez a bit aktiválja a várakozási funkciót. Az 1-re állítása aktiválja a várakozási időt. A 0-ra állítása letiltja a várakozási időt.
Wait enable. This bit activates the wait feature. Writing a 1 activates the wait timer. Writing a 0 disables the wait timer.
Reserved 2 Fenntartott. Értéke=0
Reserved. Write as 0.
AEN 1 Az RGBC engedélyezése. Ez a bit a kétcsatornás ADC-t aktiválja. Az 1 írása aktiválja az RGBC-t. A 0 írása letiltja az RGBC-t.
RGBC enable. This bit actives the two-channel ADC. Writing a 1 activates the RGBC. Writing a 0 disables the RGBC.
PON 1, 2 0 Bekapcsolás. Ez a bit aktiválja a belső oszcillátort, hogy lehetővé tegye az időzítők és az ADC (konvertáló) csatornák működését. Az 1 írása aktiválja az oszcillátort. A 0 írása letiltja az oszcillátort.
Power ON. This bit activates the internal oscillator to permit the timers and ADC channels to operate. Writing a 1 activates the oscillator. Writing a 0 disables the oscillator.

Megjegyzés:

1. További információkért lásd: Energiagazdálkodási szakaszt. / See Power Management section for more information.
2. Az RGBC megkezdése előtt legalább 2,4 ms-os intervallumnak kell eltelnie a PON=1 után.
    A minimum interval of 2.4 ms must pass after PON is asserted before an RGBC can be initiated.

 

3. "COMMAND" regiszter

"RGBC Timing" regiszter

RGBC időzítőregiszter (0x01)    (Dok.: 16. old.)

Az RGBC időzítési regisztere szabályozza az RGBC tiszta és IR csatornás ADC-k belső integrációs idejét 2,4 ms-os lépésekben. Max. RGBC-szám = (256 - ATIME) × 1024 maximum 65535-ig.
RGBC Timing Register (0x01) 

The RGBC timing register controls the internal integration time of the RGBC clear and IR channel ADCs in 2.4-ms increments. Max RGBC Count = (256 − ATIME) × 1024 up to a maximum of 65535.

 

FIELD BITS DESCRIPTION
ATIME 7:0 VALUE INTEG_CYCLES TIME MAX COUNT
0xFF 1 2.4 ms 1024
0xF6 10 24 ms 10240
0xD5 42 101 ms 43008
0xC0 64 154 ms 65535
0x00 256 700 ms 65535

 

3. "COMMAND" regiszter

"Wait Time" regiszter

Várakozási idő regisztrálása (0x03)    (Dok.: 16. old.)

A várakozási idő 2,4 ms-os lépésekben van megadva, kivéve, ha a WLONG bit be van állítva, ebben az esetben a várakozási idő 12 × hosszabb. A WTIME-t 2-es kiegészítőként programozzuk.
Wait Time Register (0x03)

Wait time is set 2.4 ms increments unless the WLONG bit is asserted, in which case the wait times are 12× longer. WTIME is programmed as a 2’s complement number.

 

FIELD BITS DESCRIPTION
WTIME 7:0 REGISTER VALUE WAIT TIME TIME (WLONG = 0) TIME (WLONG = 1)
0xFF 1 2.4 ms 0.029 sec
0xAB 85 204 ms 2.45 sec
0x00 256 614 ms 7.4 sec

 

3. "COMMAND" regiszter

"RGBC Interrupt" Threshold regiszter

RGBC megszakítási küszöbnyilvántartások (0x04 - 0x07)    (Dok.: 17. old.)

Az RGBC megszakítási küszöbérték-regiszterei megadják azokat az értékeket, amelyeket magas és alacsony triggerpontként használnak a megszakítás generálásához. Ha a tiszta csatorna által generált érték az alsó küszöbérték alatt van, vagy a magasabb küszöbérték felett van, akkor a megszakítócsapra megszakítás történik.
RGBC Interrupt Threshold Registers (0x04 − 0x07)

The RGBC interrupt threshold registers provides the values to be used as the high and low trigger points for the comparison function for interrupt generation. If the value generated by the clear channel crosses below the lower threshold specified, or above the higher threshold, an interrupt is asserted on the interrupt pin.

 

REGISTER ADDRESS BITS DESCRIPTION
AILTL 0x04 7:0 RGBC tiszta csatorna alacsony küszöbérték alacsonyabb bájt
RGBC clear channel low threshold lower byte
AILTH 0x05 7:0 RGBC tiszta csatorna alacsony küszöbérték felső bájtja
RGBC clear channel low threshold upper byte
AIHTL 0x06 7:0 RGBC tiszta csatorna magas küszöbérték alacsonyabb bájt
RGBC clear channel high threshold lower byte
AIHTH 0x07 7:0 RGBC tiszta csatorna magas küszöb felső bájtja
RGBC clear channel high threshold upper byte

 

3.x Persistence Register regiszter

 

Perzisztencia-nyilvántartás (0x0C)    (Dok.: 17. old.)

A tartóssági regiszter szabályozza az eszköz szűrési megszakítási képességeit. A konfigurálható szűrés lehetővé teszi, hogy az egyes integrációs ciklusok után megszakítások keletkezzenek, vagy ha az integráció olyan eredményt hozott létre, amely kívül esik a küszöbnyilvántartás által meghatározott időn belül.
Persistence Register (0x0C)

The persistence register controls the filtering interrupt capabilities of the device. Configurable filtering is provided to allow interrupts to be generated after each integration cycle or if the integration has produced a result that is outside of the values specified by the threshold register for some specified amount of time.

 

  7 6 5 4 3 2 1 0  
PERS Fenntartott
Resetved
APERS Address
0x0C

 

FIELD BITS DESCRIPTION
PPERS 7:4 Reserved
APERS 3:0 Interrupt persistence. Controls rate of interrupt to the host processor
FIELD VALUE MEANING INTERRUPT PERSISTENCE FUNCTION
0000 Mindig
Every
Minden RGBC ciklus megszakítást generál
Every RGBC cycle generates an interrupt
0001 1 1-szer fehér csatornaérték a küszöb tartományon kívül
1 clear channel value outside of threshold range
0010 2 2-szer fehér csatornaérték a küszöb tartományon kívül
2 clear channel value outside of threshold range
0011 3 3-szor fehér csatornaérték a küszöb tartományon kívül
3 clear channel value outside of threshold range
0100 6 6-szor fehér csatornaérték a küszöb tartományon kívül
6 clear channel value outside of threshold range
0101 10 10-szer fehér csatornaérték a küszöb tartományon kívül
10 clear channel value outside of threshold range
0110 15 15-ször fehér csatornaérték a küszöb tartományon kívül
15 clear channel value outside of threshold range
0111 20 20-szor fehér csatornaérték a küszöb tartományon kívül
20 clear channel value outside of threshold range
1000 25 25-ször fehér csatornaérték a küszöb tartományon kívül
25 clear channel value outside of threshold range
1001 30 30-szor fehér csatornaérték a küszöb tartományon kívül
30 clear channel value outside of threshold range
1010 35 35-ször fehér csatornaérték a küszöb tartományon kívül
35 clear channel value outside of threshold range
1011 40 40-szer fehér csatornaérték a küszöb tartományon kívül
40 clear channel value outside of threshold range
1100 45 45-ször fehér csatornaérték a küszöb tartományon kívül
45 clear channel value outside of threshold range
1101 50 50-szer fehér csatornaérték a küszöb tartományon kívül
50 clear channel value outside of threshold range
1110 55 55-szer fehér csatornaérték a küszöb tartományon kívül
55 clear channel value outside of threshold range
1111 60 60-szor fehér csatornaérték a küszöb tartományon kívül
60 clear channel value outside of threshold range

 

 

3. "COMMAND" regiszter